Lục Giác Zen

Hoàn thành các câu đố lục giác bằng cách đặt các mảnh một cách chính xác.