Kẻ hủy diệt zombie

Bạn phải đánh bại những thây ma trên toàn thế giới. Bạn chỉ có một khẩu súng phóng lựu để thổi bay những thây ma này. Bạn có những gì nó cần? Nhân loại là tùy thuộc vào bạn! Sử dụng súng phóng lựu của bạn một cách cẩn thận và giúp đỡ thế giới.