ناوشکن زامبی

شما باید زامبی هایی را که در سراسر جهان وجود دارد شکست دهید. فقط یک نارنجک انداز دارید که این زامبی ها را منفجر کنید. آیا آنچه را که طول می کشد دارید؟ نژاد بشر به شما بستگی دارد! از پرتاب نارنجک خود با احتیاط استفاده کرده و به جهانیان کمک کنید.