تولد شاهزاده خانم کوچک

این یک روز بسیار مهم برای شاهزاده خانم ما است زیرا امروز تولد اوست. او یک مهمانی بزرگ را برنامه ریزی کرد و بسیاری از دوستان را به جشن با هم دعوت کرد.